Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego oraz Szkoły dla psów „Szkoła Na 6 Łap” PiesPotrafi.pl

 

 I Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem marki Szkoła na 6 Łap PiesPotrafi.pl oraz Sklepu internetowego jest firma Canis Maior Helena Piątek, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje, NIP 9860200950, REGON 321473595.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady obowiązujące na zajęciach prowadzonych w Szkole dla psów „Szkoła na 6 Łap”.

 

 II Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Canis Maior Helena Piątek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9860200950, REGON 321473595; w dalszej części Regulaminu zwany również Organizatorem szkoleń.
 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu / zgłaszający się na szkolenie.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.piespotrafi.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów usług on line oraz szkoleń i konsultacji realizowanych bezpośrednio.
 3. Kurs online – dostęp do kursu online lub webinaru, do którego Kupujący zostanie skierowany po zakupie i zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep.
 4. Kurs bezpośredni (stacjonarny) – szkolenie / konsultacja, które odbywa się w wyznaczonej lokalizacji, w wyznaczonym terminie i realizowane jest zgodnie z programem określonym w opisie danego kursu lub ustalonym przez Instruktora po zapoznaniu się z przypadkiem konkretnego psa.
 5. Instruktor (Trener) – wykfalifikowana osoba prowadząca Kurs bezpośredni.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia (formularz zapisu na szkolenie) – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia (wykupienia usługi, zapisu na szkolenie).
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 III Kontakt ze Sklepem i Szkołą dla psów

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Helena Piątek, ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@piespotrafi.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 536 290 288 – Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku problemu z dodzwonieniem się prosimy o napisanie smsa lub maila.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 95 1090 1492 0000 0001 3321 5256

 

  IV Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię, nazwisko,

- wskazanie adresu do wystawienia rachunku oraz innych danych potrzebnych do rozliczenia,

- adresu e-mail, na podstawie którego udzielony zostanie dostęp do usługi on line lub wysłane zostaną informacje organizacyjne dotyczące Kursu bezpośredniego lub materiały szkoleniowe,

- podanie informacji o psie (wiek, rasa, imię, problemy z zachowaniem w przypadku Kursów bezpośrednich, w których będzie brał udział pies);

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@piespotrafi.pl.

 

 V Zasady składania Zamówienia / zapisów na kursy

 1. W celu złożenia Zamówienia / zapisania się na Kurs bezpośredni należy:

- wybrać Produkt (usługę) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

- zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

- jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia;

 - kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);

- wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 

 VI Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- Płatności elektroniczne

 1. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 2. Klient płatności dokonuje przy wykupywaniu usługi poprzez Sklep internetowy.
 3. Zapis na listę Uczestników kursu stacjonarnego lub zrealizowanie lekcji indywidualnej/konsultacji następuje po wykupieniu usługi za pośrednictwem Sklepu i uregulowaniu płatności przez Klienta. Instruktor lub Organizator (Sprzedawca) ma prawo odwołać umówione wcześniej spotkanie szkoleniowe w przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta.

 

 VII Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia (formularza zgłoszenia na szkolenie) w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie – co następuje maksymalnie kolejnego dnia roboczego za pośrednictwem poczty e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku nieotrzymania wiadomości od Sprzedawcy należy sprawdzić folder Spam i inne zakładki na skrzynce e-mail. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie wiadomości w spamie czy innym folderze lub przeoczenie wiadomości przez Klienta.
 3. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na kursy on line / webinary najpóźniej kolejnego dnia roboczego licząc od dnia zaksięgowania płatności (chyba, że opis danej usługi stanowi inaczej).
 4. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na konsultacje on-line w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty i zgromadzenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji zdalnej (materiały dostarczane są przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail).
 5. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na Kurs stacjonarny według harmonogramu dostępnego w opisie danego kursu, wysłanego mailowo do Klienta lub ustalanego bezpośrednio z Instruktorem.

 

 VIII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient lub osoba o której mowa w art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Klient otrzymał dostęp do webinaru, kursu on line lub analizę przypadku w ramach konsultacji on line. Jest to traktowane jako wykonanie usługi za wyraźną zgodą Klienta, poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.     
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Klient zdecyduje się odstąpić od umowy na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Kursu bezpośredniego grupowego określoną w opisie danego kursu, wynika to z ograniczonej liczby miejsc na kursach stacjonarnych.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Klient po wykupieniu pakietu lekcji indywidualnych / konsultacji zrealizował przynajmniej jedną z lekcji w ramach tego pakietu (realizacja usługi rozpoczęła się).
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w odniesieniu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku Kursów stacjonarnych bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.
 7. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wysłanego e-maila na adres biuro@piespotrafi.pl (z zachowaniem terminu z ust. 1 oraz ust. 3).
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca w ciągu 1 dnia roboczego prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

 

 IX Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest firma Canis Maior Helena Piątek z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje, NIP 986 020 09 50, REGON 321473595, e-mail: biuro@piespotrafi.pl (zwana dalej Administratorem).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora w celu: udzielenia odpowiedzi na wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzenia działań marketingowych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Canis Maior Helena Piątek w przypadku bycia potencjalnym klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT, usługi księgowe, usługi bankowe), w zakresie koniecznym.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość i realizacji usług, a po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Należy mieć na uwadze, że niektóre z wymienionych żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytania. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@piespotrafi.pl.
 5. Podanie danych jest dobrowolne.
 6. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO - ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.

 

 X Utrwalanie i upublicznianie wizerunku

 1. Klient zgłaszając się i biorąc udział w Kursach stacjonarnych wyraża zgodę na utrwalanie (zdjęcia, filmy) wizerunku własnego, swojego psa oraz innych osób towarzyszących mu na szkoleniu oraz na upublicznianie tego wizerunku na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem piespotrafi.pl oraz w mediach społecznościowych Sprzedawcy (Facebook, Instagram). Obecność na zajęciach jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie i upublicznianie wizerunku, co tyczy się każdej osoby, która pojawiła się na zajęciach (również osób towarzyszących Klientowi).

 

 XI Zasady obwiązujące na zajęciach – dotyczy Kursów stacjonarnych / bezpośrednich

 1. Klient (Właściciel psa lub Opiekun) jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 2. Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy.
 3. Psy są spuszczane ze smyczy wyłącznie na polecenie Trenera.
 4. Klient (Właściciel psa lub opiekun) jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po swoim psie z terenu szkolenia oraz okolicy.
 5. Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony na okres rekonwalescencji. Zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Instruktor został wcześniej poinformowany (drogą mailową lub sms - pisemnie). Zajęcia te można odrobić w innym terminie / z inną grupą. Terminy i miejscowości, w których uruchamiane są kolejne kursy grupowe są podawane na stronie piespotrafi.pl w zakładce Kalendarz i Zgłoszenia na szkolenia - w przypadku nieuruchamiania kolejnego naboru w mieście Klienta, można odrobić nieobecności z grupą w innej miejscowości. Niewykorzystane spotkania szkoleniowe Klient ma prawo zrealizować w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbył pierwszą lekcję - po upływie tego czasu spotkania szkoleniowe przepadają (chyba, że opis kursu stanowi inaczej). Celem ustalenia terminu odrabiania nieobecności na zajęciach grupowych należy napisać mail na adres biura: biuro@piespotrafi.pl .
 6. W przypadku, gdy suka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, nie uczestniczy w szkoleniach i jest zwolniona na okres zakończenia cieczki na ok. 3 tygodnie (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Instruktor został poinformowany, drogą mailową lub sms - pisemnie). Zajęcia można odrobić w innym terminie/z inną grupą. Terminy i miejscowości, w których uruchamiane są kolejne kursy grupowe są podawane na stronie piespotrafi.pl w zakładce Kalendarz i Zapisy na szkolenia - w przypadku nieuruchamiania kolejnego naboru w mieście Klienta, można odrobić nieobecności z grupą w innej miejscowości. Niewykorzystane spotkania szkoleniowe Klient ma prawo wykorzystać w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbył pierwszą lekcję - po upływie tego czasu spotkania szkoleniowe przepadają (chyba, że opis kursu stanowi inaczej).
 7. W przypadku niemożności uczestnictwa w którymś ze spotkań szkolenia grupowego (np. z powodu wyjazdu lub choroby Klienta), zajęcia te można odrobić w późniejszym terminie z inną grupą (na zasadach z ust. 5 i 6).
 8. Prawo do odrabiania zajęć grupowych nie przysługuje w przypadku gdy zajęcia mają charakter jednorazowy, jednodniowy/weekendowy lub prowadzi je zaproszony gościnnie prowadzący (warsztaty, seminaria). Nieobecność na szkoleniu tego typu (wynikła z dowolnej przyczyny) nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy Klientowi.
 9. Psy w czasie szkolenia są kontrolowane przez swoich Właścicieli lub Opiekunów (Klientów). Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada Właściciel lub opiekun (Klient) (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (...)”).
 10. Klient (Właściciel psa lub Opiekun) w trakcie szkolenia zapewnia mu wodę do picia.
 11. Psy przejawiające agresję lub dużą lękliwość przyjmowane są na szkolenia po wstępnych konsultacjach. W celu skonsultowania przypadku należy napisać mail z opisem zachowania psa na adres biuro@piespotrafi.pl
 12. Klient (Właściciel psa lub Opiekun) oraz osoby towarzyszące i dzieci zobowiązane są do ubioru sportowego: długie spodnie i zakryte obuwie. Buty na wysokim obcasie, sandały, klapki i inne elementy ubioru stwarzające ryzyko skaleczenia się/wywrócenia nie są mile widziane na szkoleniach. Podczas zajęć w porze zimowej obowiązuje obuwie z antypoślizgową podeszwą - buty typu trekking, trapery itp. Organizator szkoleń (Sprzedawca) i Instruktor nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu czy uszkodzenia odzieży czy innych przedmiotów, jakie Klient czy inne osoby zaproszone przez niego na szkolenie doznały w trakcie szkolenia.
 13. Za pozostawione rzeczy odpowiada Właściciel psa (Klient).
 14. Klient jest zobowiązany do powstrzymywanie się od stosowania metod awersyjnych (kary cielesne, używanie kolczatki lub obroży elektrycznej itp.) w trakcie szkoleń.
 15. Klient jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń we własnym zakresie według zaleceń Trenera. W przypadku braku pracy własnej i niestosowania się do zaleceń Instruktora efekty szkolenia mogą być znikome.
 16. Klient jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie szkolenia: smycz (wskazana długość to min. 1.5m), obroża (lub szelki), miska na wodę, woda, smakołyki dla psa, zabawka psa oraz inne akcesoria wskazane przez Instruktora. Do szkolenia psa nie nadają się smycze typu flexy (automatyczne).
 17. Klient proszony jest o nierozmawianie przez telefon komórkowy w czasie zajęć - powoduje to rozproszenie u psa rozmawiającej osoby, jak i przeszkadza innym Kursantom.
 18. Klient jest proszony o punktualne pojawianie się na szkoleniu. W przypadku możliwego do przewidzenia spóźnienia Klient proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Trenera prowadzącego grupę poprzez wysłanie wiadomości sms.
 19. Właściciel psa lub Opiekun (Klient) w pełni odpowiada za osoby, które przyszły na szkolenie mu towarzyszyć lub przyszły w jego zastępstwie. W szczególności tyczy się to osób niepełnoletnich i dzieci. Organizator szkoleń (Sprzedawca) i Instruktor nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu, uszkodzenia odzieży czy innych rzeczy wyżej wymienionych osób, jak i za jakiekolwiek inne wypadki, których wspomniane osoby doznały w trakcie szkolenia. 
 20. Za Uczestniczące w szkoleniu osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponosi Klient (Właściciel psa).
 21. Organizator (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć na czas wprowadzanych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które uniemożliwiają realizację szkolenia. W takiej sytuacji zajęcia są zawieszone do czasu zdjęcia obostrzeń, które uniemożliwiają ich przeprowadzenie. Zawieszenie zajęć spowodowane pandemią COVID-19 nie stanowi powodu do zwrotu pieniędzy Klientowi.
 22. Organizator (Sprzedawca) zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie szkoleń stacjonarnych, które mogą wynikać z przyczyn losowych (np. choroba Trenera). Zmiana w harmonogramie nie stanowi powodu do zwrotu pieniędzy Klientowi.
 23. Organizator (Sprzedawca) nie ponosi odpowiedzialności za efekty szkolenia, gdyż zależą one od wielu czynników niezależnych od Organizatora (rzetelności wykonywania zadań przez Klienta, systematyczności treningu, zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych psa, predyspozycji samego psa oraz Klienta i innych czynników, na które Sprzedawca nie ma wpływu).
 24. W przypadku, jeżeli Klient nie poinformuje Instruktora z wyprzedzeniem o swojej nieobecności na szkoleniu stacjonarnym (grupowym bądź indywidualnym) zajęcia uznaje się za zrealizowane. Przekazanie Instruktorowi informacji o nieobecności powinno odbyć się drogą sms lub e-mail (pisemnie), ze stosownym wyprzedzeniem, nie powodującym dezorganizacji pracy Instruktora.
 25. Instruktor lub Organizator nie mają obowiązku przypominać Klientowi o umówionym wcześniej spotkaniu szkoleniowym. Instruktor lub Organizator nie odpowiadają za przeoczenia wynikłe ze strony Klienta (zapomnienie o spotkaniu, niedoczytanie harmonogramu, przeoczenia wiadomości e-mail, wpadnięcie wiadomości e-mail do spamu itp.). W przypadku, jeżeli Klient przeoczy termin spotkania, zapomni się na nim pojawić lub nie dotrze z jakiejkolwiek innej przyczyny bez informowania o tym fakcie Instruktora spotkanie szkoleniowe uznaje się za zrealizowane.

 

 XII Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji go na stronie piespotrafi.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl